Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 41 - Movies)

/ə.ˈteɪn.mənt/

/dɪ.ˈspɜːs/

/ˈɪn.flʊəns/

/ˌre.prɪ.zen.ˈteɪʃ.n̩/

/ˈse.prət.li/

/sək.ˈse.sɪv/

/kəmˈbaɪn/

/kənˈtɪn.juː/

/dɪˈskrɪp.ʃən/

/en.təˈteɪn.mənt/

/reɪndʒ/

/rɪˈliːs/Unit 40: Car RentalsUnit 42: Theater

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học