Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 42 - Theater)

/ˈdaɪə.lɒɡ/

/sel ˈaʊt/

/ˈæk.ʃən/

/ əˈproʊtʃ/

/ˈɑː.di.əns/

/ kriˈeɪ.tɪv/

/ˈel.ə.mənt/

/ ɪkˈspɪr.i.əns/

/ əˈkɝː/

/pɚˈfɔːrm/

/rəˈhɝːs/

/ rɪˈvjuː/Unit 41: MoviesUnit 43: Music

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học