Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 43 - Music)

/ˈbrɔːd.n̩/

/ˈdɪ.spə.rət/

/əˈveɪ.lə.bəl/

/ˈkæt̬.ə.ɡri/

/dɪˈvaɪd/

/ˈfeɪvə(r)/

/ˈɪn.stɪŋkt/

/ prɪˈfɝː/

/ ˈriː.zən/

/ˌriːlækˈseɪʃn/

/teɪst/

/ ɝːdʒ/Unit 42: TheaterUnit 44: Museums

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học