Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 44 - Museums)

/ˈspe.ʃə.laɪz/

/ əˈkwaɪɚ/

/ədˈmaɪr/

/kəˈlek.ʃən/

/ˈkrɪt̬.ɪ.sɪ.zəm/

/ˈfæʃ.ən/

/ˈliː.ʒɚ/

/ rɪˈspɑːnd/

/ ˈskedʒ.uːl/

/ sɪɡˈnɪf.ə.kənt/

/ˈspek.trəm/Unit 43: MusicUnit 45: Media

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học