Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 48 - Health Insurance)

/kən.ˈsɜːn/

/ɪnˈk.ɜː(r)/

/rɪ.ˈɡɑːd.ləs/

/əˈlaʊ/

/ ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/

/ ˈæs.pekt/

/ˈem.fə.saɪz/

/ˌpɝː.sənˈel/

/ ˈpɑː.lə.si/

/ ˈpɔːr.ʃən/

/ˈsæl.ɚ.i/

/suːt/Unit 47: Dentist's OfficeUnit 49: Hospitals

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học