Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate - Third Edition (Unit 12 - Products)

/ ˈæl.kəl.aɪn/

/ koʊl/

/ ˈdɑː.mə.neɪt/

/ ˈel.ə.ɡənt/

/ ˈfʊt.wer/

/ fʊlˈfɪl/

/ ˈfɝː.nɪs/

/ kiːn/

/ ˈlaɪf ˌsaɪ.kəl/

/ ˈlaɪm.stoʊn/

/ ˈlɔːr.i/

/ ˈmoʊl.tən/

/ nɑːd/

/ ˌoʊ.vɚˈpraɪst/

/ ˌpriː.kənˈsiːvd/Unit 11: Conflict1 | 2 | Unit 1: Bussiness

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học