Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 3 (Unit 11 - Discussing rules and policies a tour)

/ˈbʌdi ˈsɪstəm/

/ɪˈkwɪp.mənt tʃek/

/ˌfɝːst ˈeɪd ˌkɪt/

/ɡɪr/

/ˈhɑːr.nəs/

/ˈhel.mət/

/ɑn hænd/

/ˈoudiNG/

/roʊp/

/treɪl/

/ˈwɑː.t̬ɚ.pruːf/

/ˌwelˈbiː.ɪŋ/

/ˈwɝː.kɪŋ ˈɔːr.dɚ/Unit 10: On a tourUnit 12: Release forms

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học