Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 3 (Unit 14 - Preparing your curriculum vitae)

/ kənˈdʌkt/

/ˌsɜ˞ː.t̬ə.fɪˈkeɪ.ʃən/

/kəˌrɪk.jə.ləm ˈviː.taɪ/

/dɪˈɡriː/

/ɪmˈplɔɪ.mənt ˈhɪs.t̬ɚ.i/

/ˈfluː.ənt/

/ˈneɪ.t̬ɪv/

/ˌoʊ.vɚˈsiː/

/prəˈfɪʃ.ənt/

/ˈref.ɚ.əns/

/ˈseɪf.ti rɪˈkɔːrd/

/ˈsɝː.vɪs əˈwɔːrd/

/voʊˈkeɪ.ʃən.əl/Unit 13: Job advertisementsUnit 15: Getting a job

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học