Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 2 - The Laboratory)

/ˈkem.ɪ.kəl/

/ədˈventʃər/

/ ˈnɝː.vəs/

/ ɪkˈsper.ə.mənt/

/ nɔɪz/

/ əˈproʊtʃ/

/ˈker.fəl.i/

/kriˈeɪt/

/ˈiː.vəl/

/kɪl/

/ˈlæb.rə.tɔːr.i/

/læf/Unit 1: The Lion and the Rabbit1 | 2 | Unit 3: The Report

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học