Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 4 - The Dog’s Bell)

/ ˈpɑː.zə.t̬ɪv/

/ əˈvɔɪd/

/ bɪˈheɪv/

/ ˌrep.rɪˈzent/

/ spred/

/ ˈhæb.ɪt/

/ ɪkˈspekt/

/ sprɪŋ/

/ ˈpeɪ.ʃənt/

/kɑːm/

/əˈproʊ.pri.ət/

/kənˈsɝːn/Unit 3: The Report1 | 2 | Unit 5: The Jackal and the Sun Child

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học