Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 5 - The Jackal and the Sun Child)

/ rɪˈzʌlt/

/ ˈlaɪ.kli/

/ ˈdʒʌdʒ.mənt/

/ ˈer.ɚ/

/ rer/

/ hɝːt/

/ ɪkˈspɪr.i.əns/

/əˈwer/

/ˈbæd.li/

/bɪˈlɑːŋ/

/kənˈtɪn.juː/

/fiːld/Unit 4: The Dog’s Bell1 | 2 | Unit 6: The Friendly Ghost

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học