Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 6 - The Friendly Ghost)

/rɪˈtɝːn/

/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/

/ kəˈmjuː.nə.t̬i/

/ədˈvæntɪdʒ/

/ sɚˈvaɪv/

/ riːtʃ/

/kɑːz/

/tʃɔɪs/

/ded/

/ˈdɪs.təns/

/ɪˈskeɪp/

/feɪs/Unit 5: The Jackal and the Sun Child1 | 2 | Unit 7: The Best Prince

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học