Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 7 - The Best Prince)

/ ˈek.spɝːt/

/ prəˈtekt/

/kənˈtrɪb.juːt/

/ ˈtʃæl.ɪndʒ/

/ sens/

/ kleɪm/

/ˈsʌd.ən/

/əˈlaʊ/

/əˈnaʊns/

/bɪˈsaɪd/

/kənˈdɪʃ.ən/

/ˈdɪf.ɚ.əns/Unit 6: The Friendly Ghost1 | 2 | Unit 8: How the Sun and the Moon Were Made

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học