Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 7 - The Best Prince)

/əˈlaʊ/

/əˈnaʊns/

/bɪˈsaɪd/

/kənˈdɪʃ.ən/

/ˈdɪf.ɚ.əns/

/dɪˈvaɪd/

/ˈfeɪ.məs/

/fɔːrs/

/hɑːrm/

/leɪ/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học