Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 8 - How the Sun and the Moon Were Made)

/ səkˈses/

/ fəˈmɪl.i.jɚ/

/ ˈpɝː.pəs/

/ rɪˈkwaɪr/

/ɪnˈkɜːrɪdʒ/

/ ˈθɪr.i/

/ əˈtend/

/ əkˈsept/

/ ˈpæt̬.ɚn/

/rɪˈliːs/

/əˈreɪndʒ/

/ˈbæl.əns/Unit 7: The Best Prince1 | 2 | Unit 9: The Starfish

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học