Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 9 - The Starfish)

/ dɪˈskʌv.ɚ/

/ prɪˈvent/

/ɪˈməʊʃn/

/ aɪˈden.t̬ə.faɪ/

/əˈɡenst/

/biːtʃ/

/ˈdæm.ɪdʒ/

/fɪks/

/fræŋk/

/ˈaɪ.lənd/

/ˈoʊ.ʃən/

/pɚˈhæps/Unit 8: How the Sun and the Moon Were Made1 | 2 | Unit 10: The First Peacock

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học