Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 10 - The First Peacock)

/ˈben.ə.fɪt/

/ rest/

/ əˈfekt/

/ ˈtrʌb.əl/

/ praʊd/

/ˈsɝː.tən/

/tʃæns/

/ɪˈsen.ʃəl/

/fɑːr/

/ˈfoʊ.kəs/

/ˈfʌŋk.ʃən/

/ɡræs/Unit 9: The Starfish1 | 2 | Unit 11: Princess Rose and the Creature

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học