Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 11 - Princess Rose and the Creature)

/dɪˈsɪʒ.ən/

/ kəmˈpiːt/

/ kəˈlekt/

/ ˌkɑːn.vɚˈseɪ.ʃən/

/ prɪˈper/

/ ˈsɪr.i.əs/

/ˌen.iˈmɔːr/

/əˈsliːp/

/ˈber.i/

/ˈkriː.tʃɚ/

/ˈiː.ðɚ/

/ˈfɔːr.ɪst/Unit 10: The First Peacock1 | 2 | Unit 12: The Crazy Artist

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học