Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 12 - The Crazy Artist)

/prəˈfeʃənl/

/ ˈæt̬.ə.tuːd/

/ ˈmeθ.əd/

/ əˈpɑːrt.mənt/

/ ˈkwɑː.lə.t̬i/

/ˈɑːr.t̬ɪ.kəl/

/əˈloʊn/

/ˈɑːr.t̬ɪst/

/kəmˈper/

/dʒʌdʒ/

/ˌmæɡ.əˈziːn/

/məˈtɪr.i.əl/Unit 11: Princess Rose and the Creature1 | 2 | Unit 13: The Farmer and the Cats

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học