Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 18 - The Little Red Chicken)

/kəˈmjuː.nə.keɪt/

/kraʊd/

/dɪˈpend/

/dɪʃ/

/ˈemp.ti/

/ɪɡˈzækt/

/ˈɡæð.ɚ/

/ˈɪn.də.keɪt/

/ˈaɪ.t̬əm/

/tuːl/

/triːt/

/ ˈɑːrɡ.juː/Unit 17: The Race for Water1 | 2 | Unit 19: Shipwrecked

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học