Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 18 - The Little Red Chicken)

/ˈɑː.fɚ/

/ˈpɝː.tʃəs/

/praɪs/

/ ˈɑːrɡ.juː/

/ˈprɑː.dʌkt/

/ ˌrek.əˈmend/

/ freʃ/

/ səˈlekt/

/ ˈprɑː.pɚ.t̬i/

/kəˈmjuː.nə.keɪt/

/kraʊd/

/dɪˈpend/Unit 17: The Race for Water1 | 2 | Unit 19: Shipwrecked

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học