Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 23 - The Camp)

/ˌpɝː.sənˈæl.ə.t̬i/

/mætʃ/

/ˈmentl/

/ rɪˈmuːv/

/ədˈvæns/

/ˈæθ.liːt/

/ˈæv.ɚ.ɪdʒ/

/bɪˈheɪ.vjɚ/

/bɪˈhaɪnd/

/kɔːrs/

/ˈloʊ.ɚ/

/ˈmem.bɚ/Unit 22: A Better Reward1 | 2 | Unit 24: A Strong Friendship

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học