Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 2 - The Dragon)

/ ɪnˈʃʊr/

/brɪŋ/

/ˈkæs.əl/

/kəˈmænd/

/ˈkaʊn.səl/

/ɪkˈsploʊ.ʒən/

/ˈdʒuː.əl.ri/

/lænd/

/ˈmiː.t̬i.ɔːr/

/ˈmɑːn.stɚ/

/nɔːrθ/

/rɪˈmoʊt/Unit 1: The Twelve Months1 | 2 | Unit 3: The Battle of Thermopylae

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học