Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 5 - May 29,1953)

/ˈæn.ses.tɚ/

/ˈæŋ.ɡəl/

/buːt/

/ˈbɔːr.dɚ/

/kənˈɡrætʃ.ə.leɪt/

/freɪm/

/ˈhev.ən/

/ɪnˈkred.ə.bəl/

/ˈledʒ.ənd/

/preɪz/

/proʊˈsiːd/

/pjʊr/Unit 4: The Deer and His Image1 | 2 | Unit 6: The Frog Prince

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học