Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 6 - The Frog Prince)

/ˈfeɪvə(r)/

/ daɪv/

/ˈskʌlp.tʃɚ/

/əˈbrɑːd/

/ˈæŋ.ɡɚ/

/braɪd/

/briːf/

/tʃeɪs/

/ˌdɪs.əˈpɔɪnt/

/ɪksˈtʃeɪndʒ/

/fiː/

/fɔːˈrev.ɚ/Unit 5: May 29,19531 | 2 | Unit 7: A Beautiful Bird

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học