Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 7 - A Beautiful Bird)

/ˈmɪʃ.ən/

/dɪˈpɑːrt/

/pɚˈsweɪd/

/ sɪɡˈnɪf.ə.kənt/

/ ˈkɑː.liːɡ/

/ˈbeɪ.sɪs/

/baɪˈɑː.lə.dʒi/

/keɪdʒ/

/ˈkɑː.lə.ni/

/dɪˈbeɪt/

/dɪˈpres/

/ˈfæk.tʃu.əl/Unit 6: The Frog Prince1 | 2 | Unit 8: Tricky Turtle

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học