Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 8 - Tricky Turtle)

/ˈkeɪ.pə.bəl/

/ ˈkɑːn.sən.treɪt/

/ səˈspekt/

/brɑːd/

/bʊʃ/

/tʃiːt/

/kənˈkluːd/

/ˈkɑːn.fə.dənt/

/kənˈsɪd.ɚ.ə.bəl/

/kənˈveɪ/

/ˈdef.ən.ət/

/dɪˈlaɪt/Unit 7: A Beautiful Bird1 | 2 | Unit 9: The Tale of Bartelby O’Boyle

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học