Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 15 - The Lucky Knife)

/əbˈzɔːrb/

/kəˈmɪt̬.i/

/ˈkɑːn.trækt/

/kruː/

/dɪɡ/

/daɪn/

/ˈdoʊ.neɪt/

/ˈdʌb.əl/

/ˈel.ə.veɪt/

/ˈfleɪ.vɚ/

/ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/

/ˈhæn.dəl/Unit 14: The Good Student1 | 2 | Unit 16: Prince Sam

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học