Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 1 - Second Edition (Unit 6 - Ethics)

/ ədˈmɪt/

/ əˈvɔɪd/

/ bɪˈheɪv/

/ bɑːs/

/ faɪr/

/ ˈfɝː.nɪ.tʃɚ/

/ əˈpɪn.jən/

/ ˈpræk.tɪs/

/ ˈpʌn.ɪʃ.mənt/

/ ˈpɝː.pəs/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học