Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 1 - 2nd (Unit 6 - Ethics)

/rep.jəˈteɪ.ʃən/

/ ədˈmɪt/

/ əˈvɔɪd/

/ bɪˈheɪv/

/ bɑːs/

/ faɪr/

/ ˈfɝː.nɪ.tʃɚ/

/ əˈpɪn.jən/

/ ˈpræk.tɪs/

/ ˈpʌn.ɪʃ.mənt/Unit 5: Psychology1 | 2 | Unit 7: Behavioral Science

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học