Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 1 - 2nd (Unit 7 - Behavioral Science)

/ˈser.ə.mə.ni/

/ ˈsen.tʃər.i/

/ kəˈlekt/

/ dɪˈfaɪn/

/ daɪv/

/ ɡroʊn/

/ ˈdʒʌdʒ.mənt/

/ ˈliː.ɡəl/

/ ˈɔːr.ɡən.aɪz/

/ pɑːrˈtɪs.ə.peɪt/Unit 6: Ethics1 | 2 | Unit 8: Psychology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học