Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 28 - The Fisherman)

/bræntʃ/

/əˈkʌm.pə.ni/

/ber/

/breθ/

/brɪdʒ/

/kæst/

/der/

/iˌlekˈtrɑː.nɪk/

/ɪn/

/net/

/fɪˈlɑː.sə.fi/

/pɑːt/Unit 27: The Duke and the Minister1 | 2 | Unit 29: Osiris and the Nile

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học