Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 30 - The Taxi Driver)

/ ɪnˈvest/

/ ˈkwɔːr.t̬ɚ/

/ ˈpræk.tɪ.kəl/

/ ɝːdʒ/

/ ˌdaʊnˈtaʊn/

/ˈsæl.ɚ.i/

/əˈpiːl/

/əˈsuːm/

/ˈbɑːr.oʊ/

/ˈklaɪ.ənt/

/dʌl/

/ɪmˈber.əs/Unit 29: Osiris and the Nile1 | 2 | Unit 1: The Real St. Nick

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học