Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 1 - The Real St. Nick)

/əˈraɪz/

/ˈben.ə.fæk.tɚ/

/ˈblæk.smɪθ/

/ˈtʃer.ə.t̬ə.bəl/

/ˈtʃɪm.ni/

/ˈkɑːm.pən.seɪt/

/ɪkˈsiːd/

/fɔːrdʒ/

/ˈhʌm.bəl/

/aɪrn/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học