Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 1 - 2nd (Unit 8 - Psychology)

/rɪˈpɔːrt/

/ˈriː.zən.ə.bəl/

/ əˈfekt/

/ ˈkɑː.mən/

/ kənˈteɪn/

/ kraɪm/

/ deθ/

/ dɪˈziːz/

/ ˈfæk.tɚ/

/ fæt/Unit 7: Behavioral Science1 | 2 | Unit 1: About your guest

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học