Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 8 - The Anniversary Gift)

/ koʊl/

/ ˈel.ə.ɡənt/

/ˌæn.əˈvɝː.sɚ.i/

/əˈrɪθ.mə.tɪk/

/əˈʃeɪmd/

/bɝːst/

/ˈkɑːr.pɪn.t̬ɚ/

/kaʊtʃ/

/drɪp/

/ˈfæb.rɪk/

/ˈhaɪ.ləndz/

/ˈaɪ.vɚ.i/Unit 7: Patsy Ann Unit1 | 2 | Unit 9: Dalton vs. the Bully

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học