Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 16 - Matthew Learns a Lesson)

/ ˈpʌn.ɪʃ.mənt/

/ slaɪs/

/ ˈfɑːr.mə.si/

/ ˈæp.tə.tuːd/

/ˌæd.əˈles.ənt/

/ˈkɑːm.plə.mənt/

/ˈhɪn.dɚ/

/ˈdʒɝː.nə.lɪ.zəm/

/ˈdʒʊr.i/

/ˈdʒʌs.tɪs/

/ˈlɪb.ɚ.t̬i/

/ˈlɪt̬.ə.rer.i/Unit 15: Why Monkey Has No Home1 | 2 | Unit 17: The Magic Cup

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học