Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 21 - The Old Man with a Bump)

/əˈkʌs.təmd/

/əˈfɝːm/

/əˈstɑː.nɪʃt/

/bæŋ/

/klæn/

/dɪm/

/ˈem.fə.sɪs/

/ˈfeɪ.bəl/

/fiːst/

/ɡloʊ/

/ˈhɑː.loʊ/

/ˈɪn.stɪŋkt/Unit 20: Little Wolf and Mother Wolf1 | 2 | Unit 22: The Circus

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học