Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 24 - The Bremen Town Musicians)

/ ˈbæɡ.ɪdʒ/

/ nɝːv/

/bʌlb/

/ˈbʌn.dəl/

/ˈkæt̬.əl/

/fliː/

/ɡreɪz/

/ɡriːd/

/hɝːd/

/ɪˈnɪʃ.i.eɪt/

/leɪn/

/ˈɑːp.tə.mɪst/Unit 23: Lazy Hans1 | 2 | Unit 25: How Did Greenland Get Its Name?

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học