Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 24 - The Bremen Town Musicians)

/bʌlb/

/ˈbʌn.dəl/

/ˈkæt̬.əl/

/fliː/

/ɡreɪz/

/ɡriːd/

/hɝːd/

/ɪˈnɪʃ.i.eɪt/

/leɪn/

/ˈɑːp.tə.mɪst/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học