Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 25 - How Did Greenland Get Its Name?)

/ˈsɝː.kjə.leɪt/

/ˈkɑːn.sə.kwənt/

/dɪˈraɪv/

/draʊn/

/ˈdaɪ.nə.sti/

/ˈfræk.ʃən/

/frɑːst/

/ɪˈluː.ʒən/

/ɪnˈveɪd/

/luːˈten.ənt/

/məˈriːn/

/ˈmer.ɪt/Unit 24: The Bremen Town Musicians1 | 2 | Unit 26: Everyone is Special

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học