Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 26 - Everyone is Special)

/ˈɑːl.tɚ/

/əˈsaɪd/

/blend/

/kəˈlæps/

/krʌʃ/

/kɝːv/

/dɪsˈɡʌs.tɪŋ/

/dreɪn/

/ɪmˈbreɪs/

/ˈen.vi/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học