Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 26 - Everyone is Special)

/rɪˈsiːt/

/ ˈɑː.t̬əm/

/ˈɑːl.tɚ/

/əˈsaɪd/

/blend/

/kəˈlæps/

/krʌʃ/

/kɝːv/

/dɪsˈɡʌs.tɪŋ/

/dreɪn/

/ɪmˈbreɪs/

/ˈen.vi/Unit 25: How Did Greenland Get Its Name?1 | 2 | Unit 27: Pizarro and the Inca Gold

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học