Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 27 - Pizarro and the Inca Gold)

/ ˈspek.tə.kəl/

/ ɪɡˈzædʒ.ə.reɪt/

/ ˈkɑːŋ.kɚ/

/əkˈnɑː.lɪdʒ/

/æmˈbæs.ə.dɚ/

/blɑːnd/

/dræɡ/

/ˈher.ɪ.t̬ɪdʒ/

/ˈɪn.sʌlt/

/ˈmiːn.waɪl/

/ˈnek.ləs/

/ˈnoʊ.bəl/Unit 26: Everyone is Special1 | 2 | Unit 28: The Boy Who Saved the Town

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học