Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 30 - The Kitten and the Caterpillar)

/ ˈlɑːn.dri/

/ ˈkʌb.ɚd/

/ pɚˈsuː/

/ rɪˈlʌk.tənt/

/ ˈjuː.t̬əl.aɪz/

/ ɪˈmɝːdʒ/

/ əˈplaɪ.əns/

/ˈbeɪ.sən/

/bruːm/

/ˈkæt̬.ɚ.pɪl.ɚ/

/ˈdel.ə.kət/

/ˈhæn.dɪ.kæp/Unit 29: An Interesting Life1 | 2 | Unit 1: The History of Chocolate

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học