Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 30 - The Kitten and the Caterpillar)

/ˈbeɪ.sən/

/bruːm/

/ˈkæt̬.ɚ.pɪl.ɚ/

/ˈdel.ə.kət/

/ˈhæn.dɪ.kæp/

/hʊk/

/hɑːp/

/sliːv/

/spaɪn/

/steɪn/

/strɪp/

/swer/Unit 29: An Interesting Life1 | 2 | Unit 1: The History of Chocolate

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học