Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 7 - The Architect’s Plan)

/ˈɑːr.kə.tekt/

/kənˈsiːl/

/diːd/

/ˈɡræt̬.ə.tuːd/

/əˈfens/

/proʊˈkleɪm/

/ˈræl.i/

/rɪˈzɑːlv/

/ˈriː.sɔːrs/

/ˈsen.təns/

/ˌvɑː.lənˈtɪr/

/əˈkaʊnt/Unit 6: Jack Frost and the Pudding1 | 2 | Unit 8: Janie and the Music Player

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học