Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 7 - The Architect’s Plan)

/əˈkaʊnt/

/ ˌɪn.t̬ɚˈviːn/

/ ˈliː.ɡəl/

/ kraɪm/

/ ˈmem.ər.ə.bəl/

/ ˈwɪt.nəs/

/ ˈhæb.ə.tæt/

/ əˈblaɪdʒ/

/ˈlænd.mɑːrk/

/ˈɑːr.kə.tekt/

/kənˈsiːl/

/diːd/Unit 6: Jack Frost and the Pudding1 | 2 | Unit 8: Janie and the Music Player

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học