Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 8 - Janie and the Music Player)

/ ˈɪn.flu.əns/

/ ˈæk.ses/

/ ˈvɝː.ʒən/

/ tend/

/ ˈkɑːn.stənt/

/ dɪˈvaɪs/

/ ˈvæl.ɪd/

/kənˈdʌkt/

/kræk/

/ɪnˈkloʊz/

/ɡrɪp/

/hɑːlt/Unit 7: The Architect’s Plan1 | 2 | Unit 9: Growing to be Great

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học