Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 11 - How a Singer Helped Win the War)

/əˈlaɪ.əns/

/əˈplɑːz/

/ɑːrmd/

/əˈθɔːr.ə.t̬ə.t̬ɪv/

/dɪˈfens/

/dɪˈteɪl/

/dɪˈvɝːs/

/ɪnˈtʃænt/

/ɪˈkwɪp/

/ˈʒɑːn.rə/

/lʊr/

/ˈʃel.t̬ɚ/Unit 10: Anton’s Great Discovery1 | 2 | Unit 12: The Sun and the North Wind

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học