Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 14 - The Brothers and the Bread)

/ˈflek.sə.bəl/

/ˈruː.ɪn/

/ ɪkˈspres/

/ steɪl/

/brɪk/

/ˈkrʌm.bəl/

/doʊ/

/fɪst/

/flʌʃ/

/ˈɪn.dʒɚ/

/lʌmp/

/ˈmɪks.tʃɚ/Unit 13: The Big Race1 | 2 | Unit 15: Laika, the Space Dog

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học