Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 14 - The Brothers and the Bread)

/brɪk/

/ˈkrʌm.bəl/

/doʊ/

/fɪst/

/flʌʃ/

/ˈɪn.dʒɚ/

/lʌmp/

/ˈmɪks.tʃɚ/

/ˈrek.ən.saɪl/

/ˈʃæt̬.ɚ/

/ˈʃʌt̬.ɚ/

/sɪft/Unit 13: The Big Race1 | 2 | Unit 15: Laika, the Space Dog

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học