Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 15 - Laika, the Space Dog)

/ɑːlˈðoʊ/

/əˈplaɪ/

/əˈweɪt/

/bɪˈlʌv.ɪd/

/ˈber.i/

/kəmˈpleɪn/

/kənˈfjuːz/

/duː/

/ɪnˈtaɪr/

/liːʃ/

/məˈtʊr/

/ˈmeʒ.ɚ/Unit 14: The Brothers and the Bread1 | 2 | Unit 16: Gwen’s New Friends

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học