Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 15 - Laika, the Space Dog)

/ɪˈstæb.lɪʃ/

/ ˈfɝː.nɪs/

/vəˈraɪəti/

/ ˈriː.sɝːtʃ/

/praɪr/

/ˈklaɪ.mət/

/ɑːlˈðoʊ/

/əˈplaɪ/

/əˈweɪt/

/bɪˈlʌv.ɪd/

/ˈber.i/

/kəmˈpleɪn/Unit 14: The Brothers and the Bread1 | 2 | Unit 16: Gwen’s New Friends

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học