Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 16 - Gwen’s New Friends)

/ ˈneɡ.ə.t̬ɪv/

/ˈkʌstəm/

/ skreɪp/

/ sɔːrs/

/ˌɑːl.təˈɡeð.ɚ/

/baɪnd/

/bruːz/

/ˌdɪs.əˈbiː.di.ənt/

/fɚˈsiː/

/ɡlɪmps/

/huːp/

/ˌmɪsˈfɔːr.tʃən/Unit 15: Laika, the Space Dog1 | 2 | Unit 17: Kara Goes Camping

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học