Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 17 - Kara Goes Camping)

/kənˈviː.ni.ənt/

/ˈmʌʃrʊm/

/ ˈɝː.bən/

/ˈneɪ.t̬ɪv/

/ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/

/den/

/duː/

/ˈdræs.tɪk/

/ˈek.sɪt/

/flɑːk/

/foʊld/

/lɪd/Unit 16: Gwen’s New Friends1 | 2 | Unit 18: The School Play

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học