Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 18 - The School Play)

/ rɪˈzɝːv/

/ ˈbɑːr.bɚ/

/ˈæk.sənt/

/ˈbeɪs.mənt/

/blæŋk/

/blɪŋk/

/ˈkwaɪ.ɚ/

/ˈkɑː.mɪk/

/ˈkɑːm.plə.keɪt/

/dɪˈklaɪn/

/ˈer.ənd/

/ɡlʌv/Unit 17: Kara Goes Camping1 | 2 | Unit 19: Isaac’s First Plane Trip

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học